Compromís amb la qualitat

La certificació ISO 9001, que la BCA té des d'abril de 2007, marca les directrius i els objectius generals del nostre servei. En el sistema de gestió de qualitat, la direcció de la BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA té, entre d'altres, els següents compromisos:  

  • Identificar i intentar satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i altres parts interessades amb els recursos assignats.  
  • Comunicar i fer entendre a l'organització, a través d'aquesta política, la importància de satisfer aquestes necessitats i expectatives.    
  • Complir els requisits legals i reglamentaris que afecten a la biblioteca.   
  • Assegurar-se que s'estableixen els Objectius de Qualitat per a cada any basats en els objectius generals definits en aquesta política i doni suport a la direcció estratègica dels mateixos. 
  • Fer un seguiment i avaluació periòdics d’aquest objectius mitjançat l’anàlisi dels indicadors pertinents.
  • Aplicar les mesures correctores necessàries per a la consecució d’aquests objectius.  
  • Revisar el Sistema definit almenys una vegada a l'any.  
  • Treballar en la millora contínua dels serveis a l’usuari i de l’organització interna de la biblioteca a partir del procés d’avaluació, de les propostes del personal i dels mecanismes de participació a disposició dels usuaris.
  • Proposar els recursos necessaris, humans i materials, per a assolir l'adequada implantació i evolució del Sistema definit, amb la implicació total del nostre personal.