Reglament

REGLAMENT DEL SERVEI DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SANTA MARGALIDA

Índex

Capítol I. De les normes generals

Capítol II. De les obligacions dels usuaris

Capítol III. De la regulació específica de cada servei

Capítol IV. Dels suggeriments i les queixes

Capítol V. De les sancions

INTRODUCCIÓ

Aquest document, que té per objectiu regular el funcionament i l’ús dels serveis que ofereixen les biblioteques municipals.

CAPÍTOL I. De les normes generals

Article 1. L’accés als serveis i a les instal·lacions de les biblioteques públiques del municipi de Margalida és lliure i gratuït, sense discriminació envers cap persona.

Article 2. Els usuaris tenen dret a conèixer, de manera clara i precisa, les instal·lacions, els serveis, les activitats, els horaris i les normes mitjançant una publicitat adequada. A aquest efecte, les biblioteques tenen una carta de serveis a disposició de l’usuari.

Article 3. Els usuaris tenen dret a la intimitat i a l’anonimat. El personal bibliotecari no pot revelar, tret dels supòsits prevists a la normativa vigent, a terceres persones la identitat dels usuaris ni dels materials ni serveis que utilitzen. Aquests, tanmateix, podran ser objecte de registre.

Article 4. Els usuaris poden formular suggeriments, propostes i reclamacions sobre el funcionament i els serveis de la biblioteca a través dels mecanismes establerts en la Carta de Serveis.

Article 5. Els serveis i les instal·lacions de les biblioteques s’han d’usar de manera individual. Els treballs en grup només es poden fer en els espais reservats a aquesta finalitat o amb autorització prèvia del bibliotecari.

Article 6. Les biblioteques han d’expedir, de manera gratuïta, un carnet d’usuari personal i intransferible, necessari per gaudir d’alguns serveis (accés a noves tecnologies de la informació, servei de préstec, etc).


CAPÍTOL II. De les obligacions dels usuaris

Article 7. Les obligacions dels usuaris de les biblioteques municipals són les que s’esmenten en els apartats següents.

7.1. Han de respectar, en tot moment, les instal·lacions, els equipaments i els fons bibliogràfics i documentals.

7.2. Han d’usar els serveis de la biblioteca amb la correcció corresponent i no han de fer activitats que pertorbin el desenvolupament normal del servei i els drets dels altres usuaris.

7.3. Els infants fins a sis anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta que se’n cuidi així com pertoca.

7.4. No s’hi pot menjar ni beure.

7.5. S’han de desconnectar els telèfons mòbils i qualsevol altre aparell abans d’entrar o garantir que no emetin cap so.

7.6. Han d’acomplir aquest reglament, les instruccions i d’altres normes que puguin ser aplicables, així com atendre les indicacions del personal.

CAPITOL III. De la regulació específica de cada servei.

Article 8. La informació i l’assessorament als usuaris s’ha de fer de manera presencial i, en casos justificats, les consultes s’han d’atendre per altres mitjans (telèfon, correu electrònic, etc).

Article 9. Pel que fa a la consulta de llibres i d’altres materials, s’han de tenir en compte els punts que segueixen.

9.1. Els usuaris poden accedir directament als prestatges de llibres, revistes i fulletons i consultar-los en les sales de la biblioteca. Després de fer-ho els usuaris no els han de retornar al prestatge, sinó que els han de deixar en els llocs indicats.

9.2. Els usuaris no poden accedir directament als materials multimèdia, als audiovisuals, a les revistes endarrerides i als documents del Fons Local, sinó que els han de sol·licitar al personal bibliotecari.

9.3. Els vídeos no es poden veure a la biblioteca, tret que hi hagi instal·lacions que ho permetin sense pertorbar les activitats de la resta d’usuaris.

9.4. No es pot accedir a la sala de lectura amb motxilles, bosses o similars, que s’han de deixar en un lloc visible, que indicarà el personal de la biblioteca.

9.5. El personal de la Biblioteca i l’Ajuntament de Santa Margalida no es fan càrrec dels perjudicis que puguin patir les persones que abandonin el seu de lloc de lectura i que hagin deixat els seus objectes.

Article 10. Pel que fa al servei general de préstec, s’han de tenir en compte els apartats següents.

10.1. Per fer ús d’aquest servei, cal ser soci de la biblioteca i disposar del carnet pertinent. Per obtenir-lo, que serà gratuït, cal presentar els documents i les dades personals següents:

a) Nom i llinatges

b) DNI, passaport o permís de residència

c) Domicili i localitat

d) Telèfon

e) Correu electrònic

f) Data de naixement

g) Una fotografia

10.2. Els menors de 16 anys han de presentar el DNI del pare, la mare o del tutor que se’n fa responsable.

10.3. Els usuaris domiciliats temporalment a la localitat han de facilitar, també, les dades del seu domicili permanent.

10.4. Els socis han de facilitar els possibles canvis de domicili. Qualsevol modificació de dites dades haurà de ser comunicada. En especial, els canvis de domicili i telèfon.

10.5. El carnet de soci de la biblioteca és personal i intransferible i només el pot usar la persona titular.

10.6. En cas de pèrdua del carnet, l’usuari ho ha de comunicar, immediatament, a la biblioteca.

10.7. El carnet té una validesa de 20 anys.

10.8. La sol·licitud de carnet de soci implica acceptar les normes de la Biblioteca.

Article 11. Quant al préstec personal, l’usuari ha de tenir en compte el següent.

11.1. El soci se’n pot dur llibres, revistes endarrerides i material audiovisual i multimèdia, durant un temps determinat, que depèn del material de què es tracti.

11.2. L’usuari pot endur-se en préstec fins a 5 documents:

a) Un màxim de 3 llibres: durant un temps mínim de 24 hores i un màxim de 15 dies, renovables, durant 15 dies més sempre que no els hagin sol·licitat altres usuaris (reservat)

b) Un màxim de 2 materials audiovisuals o multimèdia: durant un temps mínim de 24 hores i un màxim de 15 dies. (reservat)

11.3. En general, quedaran excloses de préstec les següents obres, que hauran d’estar identificades de manera clara:

a) obres de referència.

b) exemplars de caràcter únic o de reposició difícil.

c) obres d’interès bibliogràfic, històric o artístic particular.

d) obres de la col·lecció local que es considerin de conservació i reserva. En tot cas, queden explícitament exclosos aquells que no varen ser publicats i els varen ser publicats amb una data anterior a 1990.

11.4. Si hi ha documents que, temporalment, estan molt sol·licitats, es poden excloure de préstec de manera temporal per facilitar la consulta al major nombre d’usuaris.

11.5. El soci sancionat o amb un préstec endarrerit no pot gaudir d’aquest servei.

11.6. La biblioteca pot reservar, d’acord amb els mitjans i els recursos disponibles, un màxim de dos llibres per soci. Quan l’obra reservada arribi a la biblioteca, s’ha d’avisarel soci perquè la passi a recollir. La reserva que no es retiri en un termini de 48 hores quedarà cancel·lada.

11.7. El soci del servei de préstec és responsable del material de què disposi. En el cas de pèrdua o de deteriorament, el soci ha de substituir l’obra per un exemplar de la mateixa edició. En cas que l’obra estigui exhaurida, ha d’adquirir una altra de característiques similars.

11.8. Els infants menors de 6 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta per usar el servei de préstec.

11.9. El préstec podrà ser renovat per telèfon i mitjançant correu electrònic.

11.10. Quan es tracti de novetats, cada usuari només en podrà tenir una en préstec.

Article 12. Pel que fa al préstec col·lectiu, els usuaris han de tenir en compte el que es detalla a continuació.

12.1. Aquest servei es destina a entitats i col·lectius que el sol·licitin, els quals han de nomenar un representant acreditat per poder obtenir documents per mitjà d’aquest tipus de préstec.

12.2. La duració del préstec és de 15 dies i es pot prorrogar durant 15 dies més.

12.3. La quantitat de documents en préstec és d’un màxim de 10, sempre que el fons no quedi desproveït. En cas que els peticionaris siguin centres escolars del municipi en podran tenir més, a criteri del bibliotecari.

12.4. El representant acreditat del col·lectiu o de l’entitat s’ha de responsabilitzar de tornar els documents en el termini previst i de reemplaçar els deteriorats o perduts.

Article 13. Pel que fa al préstec interbibliotecari, s’han de tenir en compte els punts següents.

13.1. A través d’aquest servei, les biblioteques s’encarreguen de proporcionar als usuaris llibres i revistes que no es troben en el fons propi, però que estan disponibles en altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca.

13.2. Els materials audiovisuals no entren en el préstec interbibliotecari.

13.3. El soci que faci servir aquest servei pot tenir el llibre durant un període de 15 dies i pot renovar-lo durant 7 dies més.

13.4. El soci que tengui un préstec endarrerit o que estigui sancionat no pot gaudir d’aquest servei.

13.5. Per accedir a aquest servei, el soci no pot haver comès més de tres retards, a l’hora de tornar el material, en un any, comptador a partir de la data en què es demana el préstec.

13.6. La biblioteca ha de realitzar reserves d’un màxim de dos llibres per soci d’acord amb els mitjans i els recursos disponibles. Quan l’obra reservada arribi a la Biblioteca, el personal bibliotecari ha d’avisar el soci perquè passi a recollir-la. Si no es retira en el termini de 48 hores, la reserva quedarà cancel·lada.

13.7. Les biblioteques prestatàries, d’acord amb les seves polítiques sobre el préstec interbibliotecari, poden denegar les sol·licituds de material.

Article 14. Els punts que s’han de tenir en compte en relació al tema de l’accés a les noves tecnologies de la informació es regulen en els apartats següents.

14.1. Les biblioteques municipals ofereixen la possibilitat d’utilitzar els equipaments informàtics per a les tasques que es relacionen a continuació:

a) accés a Internet

b) consulta de catàlegs informatitzats

c) recerca d’informació

d) CD-ROM

e) correu electrònic

f) programari lliure d’ús freqüent (a criteri del bibliotecari)

g) programes d’ús freqüent, Office (Excel, Word, Access, Power Point, etc.), pdf i d’altres (a criteri del bibliotecari).

14.2. Aquest servei és d’ús exclusiu per als socis de la biblioteca.

14.3. Per accedir als equipaments informàtics, l’usuari ha d’adreçar-se al personal bibliotecari i anotar-se en el full de reserves de torn. Si passen 10 minuts de l’hora estipulada, la reserva s’anul·la i un altre usuari quehagi sol·licitat el servei podrà accedir a l’ordinador.

14.4. No es poden fer reserves de lloc d’un dia per l’altre, ni per telèfon, ni per mitjà de terceres persones. El temps d’ús del servei es concedirà de manera successiva.

14.5. Atès que els equipaments informàtics són limitats, el temps d’utilització és també limitat.

a) Jocs: 30 minuts.

b) Correu electrònic: 30 minuts.

c) Recerca d’informació: 30 minuts.

14.6. Es podrà prolongar el temps d’utilització sempre que els equips informàtics estiguin buits.

14.7. En el cas de treballs escolars, el temps inicial pot ser major a l’estipula’t, fins a un màxim de 90 minuts, a criteri del bibliotecari.

14.9. No es poden fer xats (tret que sigui amb finalitats estrictament educatives) ni consultar pàgines web amb contengut violent, pornogràfic o que atempti contra els drets humans i els valors democràtics, sempre d’acord amb la normativa vigent en aquestes qüestions.

14.10. L’ordinador és d’ús individual i no es pot usar en grup.

14.11. Queda prohibit canviar la configuració del sistema.

14.12. En el cas que l’ordinador tengui problemes, s’ha d’avisar immediatament el personal bibliotecari i, en cap cas, no s’ha d’aturar o reiniciar l’ordinador.

14.13. La biblioteca no es fa responsable de la informació a la qual accedeixen els usuaris.

14.14. El personal de biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions d’accés als ordinadors en el cas que no se’n faci un bon ús.

14.15. Es prohibeix descarregar documents, de qualsevol tipus, sobre els quals hi hagi dret de propietat intel·lectual que limitin o prohibesquin aqueixes descàrregues.

Article 15. Quant a la reproducció de documents en fotocòpies i impressions, s’ha de tenir en compte el que es preveu a continuació.

15.1. La Biblioteca posa a l’abast dels usuaris la còpia de documents, excepte la dels que no sigui aconsellable la seva reproducció, per les seves característiques especials o l’estat de conservació. Tot això, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de drets d’autor i la propietat intel·lectual.

15.2. Els usuaris dels equips informàtics poden imprimir els tipus de documents que creguin oportuns, però sempre tenint en compte el que s’afirma en els punts 14.9. 14.5 i 15.1.

15.3. El servei de fotocòpies només es pot utilitzar per reproduir documents de la Biblioteca, després de sol·licitar-ho al personal bibliotecari i amb un màxim de tres fulls, però sempre tenint en compte el que s’afirma en els punts 14.5 i 15.1.

Article 16. Pel que fa a l’animació a la lectura, a les activitats culturals i a l’ús de les sales d’estudi, s’ha de tenir en compte el que s’estableix a continuació.

16.1. Durant les activitats culturals que es duguin a terme a les bibliotequis, les persones assistents han de mantenir un comportament que no pertorbi el desenvolupament normal de l’acte. A més, si no mantenen el comportament adequat, els responsables de la biblioteca poden expulsar-los de l’acte.

16.2. Els grups escolars sempre han d’anar acompanyats d’un mestre o d’un monitor, el qual ha de ser el responsable de mantenir l’ordre en tot moment.

16.3. El personal de les biblioteques municipals també tendrà cura del servei d’ús de les sales d’estudi, mitjançant el qual es pretén donar accés als estudiants majors d'edat, o de setze o més amb permís patern, a les diferents sales d'estudi de què disposa l'Ajuntament en els edificis següents: casal Joan Mascaró i Fornés, Biblioteca de Can Picafort i Biblioteca de Son Serra. Els peticionaris hauran de presentar una sol·licitud, per escrit o per correu electrònic, en què constin:

a) les seves dades personals (o de totes les persones interessades, si es vol fer servir la sala de manera conjunta) i els estudis que cursen;

b) la sala que volen emprar;

c) el termini d’ús;

d) que es comprometen a complir les condicions fixades, a mantenir en bon ús els materials, instal·lacions i mobiliari de l'espai per al qual sol·liciti accés per estudiar-hi.

e) que assumeixen la responsabilitat dels danys que es puguin produir en l'esmentat espai entre el moment que els sigui lliurada la clau i el moment que la retornin. 

CAPÍTOL IV. Dels suggeriments i les queixes

Article 17. La biblioteca ha de procurar respondre totes les qüestions que plantegin els usuaris.

Quan els suggeriments es referesquin a l’adquisició d’un determinat llibre, material audiovisual o multimèdia, la Biblioteca ha d’atendre la sol·licitud, tot valorant l’interès de l’obra suggerida per al fons de la biblioteca i atenent a la situació pressupostària del moment.

CAPÍTOL V. De les sancions

Article 18. Quant al tema de les sancions, s’ha de tenir en compte el que es preveu a continuació.

18.1. L’incompliment de les condicions d’ús del servei de biblioteques i de les regles fixades en el present Reglament per part de l’usuari pot comportar l’adopció d’alguna de les mesures següents:

a) expulsió temporal de la sala de la Biblioteca.

b) suspensió del dret al servei de préstec per un període de fins a 3 mesos.

c) suspensió de la condició d’usuari per un període de fins a un any.

18.2. El cap de la biblioteca pot acordar l’expulsió de la sala a les persones que imcomplesquin les obligacions establertes en els punts 7.1 i 7.2 del capítol III d’aquest reglament. L’expulsió de la sala té caràcter immediat i la seva durada afecta la resta de la jornada en què es produeix el fet que motiva l’aplicació d’aquesta mesura.

18.3. El batle o la batlessa, atenent a l’informe previ del responsable del servei de biblioteca, pot proposar la suspensió de la condició d’usuari a la Junta de Govern en el cas d’un incompliment greu o reiterat. La durada d’aquesta suspensió no pot ser superior a un any.

18.4. La durada de la mesura aplicable s’ha de determinar, d’acord amb el principi de proporcionalitat, segons la intencionalitat en l’actuació de la persona interessada, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència.

18.5. Quan l’usuari retorni un préstec després d’haver acabat el termini de devolució, no podrà gaudir de préstecs nous durant un període equivalent al del retard comès en la devolució del préstec anterior fins a un màxim de tres mesos.

18.6. En cas que l’usuari sigui reincident dins un període inferior a tres mesos en la devolució dels préstecs, la suspensió del dret al servei de préstec ha de ser el resultat de la multiplicació dels dies del retard pel nombre de reincidències comeses.

18.7. Les mesures que es preveuen en aquest article s’han d’aplicar sense perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals, que corresponguin segons la legislació vigent.

Les biblioteques