Préstec interbibliotecari
TORNA

Si la Biblioteca no disposa d'un determinat document i aquest està a altres biblioteques de la Xarxa o que tenen convenis de col·laboració, l'usuari podrà demanar-lo a la Biblioteca i aquesta tramitarà la petició del document. Aquest tipus de préstec rep el nom de préstec interbibliotecari i posa a l'abast de l'usuari una gran biblioteca a on pot demanar des del seu poble els documents desitjats i els pot recollir a la seva biblioteca.

 

Per a poder accedir a aquest servei és imprescindible estar en possessió del carnet d'usuari i no tenir préstecs pendents de tornar.

 

La Biblioteca es compromet a sol·licitar dits documents i a comunicar els usuaris si no es poden prestar i quan han arribat a la Biblioteca. Els préstecs es guardaran a l'usuari durant els 7 dies hàbils següents a l'avís de l'arribada de l'exemplar.

 

Condicions i durada del préstec

 

El període màxim de dies que pot durar el préstec és el següent:

 

Llibres: màxim 15 dies
Audiovisuals i documents sonors: màxim 7 dies

 

Aquests terminis es poden prorrogar una sola vegada pel mateix període del préstec, sempre que un altre usuari no hagi reservat les obres en préstec i sempre que la petició de pròrroga es faci dins el termini de préstec establert. La renovació es pot fer a la Biblioteca, per telèfon i  per correu electrònic.

 

Incompliment de les normes

 

La devolució de les obres prestades se subjectarà a les regles següents:

 

a) El servei de préstec a les biblioteques quedarà en suspens per a l’usuari que no hagi tornat els documents en els terminis fixats, durant un temps equivalent al que s’ha retardat en la devolució.
b) Si un usuari té documents prestats en retard en la devolució de qualsevol de les biblioteques de la Xarxa, no en podrà treure cap altre, fins que no hagi tornat els que estan pendents.
c) La biblioteca cursarà les reclamacions corresponents fins a un màxim de tres. A partir de la tercera reclamació es considerarà que el document prestat s’ha perdut.
d) En cas de pèrdua o deteriorament d’un document, l’usuari ho ha de notificar a la biblioteca i haurà de comprar un exemplar de la mateixa edició. Si es tracta d’una edició exhaurida, el document s’haurà de reemplaçar per un altre de similar que proposarà la biblioteca. Fins que això no es compleixi, el servei de préstec a les biblioteques quedarà en suspens per a l’usuari en totes les biblioteques de la Xarxa.

TORNA