Gestió de la biblioteca

Sistema de gestió de la qualitat
El mes de febrer de 2006 vàrem començar a la BCA la implementació d’un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001, la finalitat del qual és augmentar la satisfacció de l’usuari mitjançant l’aplicació eficaç d’aquest sistema, inclosos els processos per a la millora contínua.
La Biblioteca va obtenir el certificat ISO 9001 el mes de març de 2007. Per mantenir-lo, la BCA ha de passar anualment una auditoria que certifiqui que el sistema de gestió de qualitat se segueix. 
Els compromisos de la BCA amb la qualitat queden recollits en la política de qualitat.

Satisfacció dels usuaris
Per comprovar la percepció dels usuaris sobre el grau que el servei s’ajusta a les seves necessitats i expectatives, i per poder identificar oportunitats de millora, la biblioteca estableix un mètode d’avaluació de la satisfacció de l’usuari a través, fonamentalment, de la recollida i l’anàlisi d’enquestes de valoració de la biblioteca, i també dels suggeriments.

Política de gestió de la col·lecció 

Fixa els criteris que regeixen la política de col·lecció de la Biblioteca de Cultura Artesana i serveix com a marc i guia d’actuació a la pròpia biblioteca a l’hora de prendre decisions que afectin el creixement, disponibilitat per a l’ús i configuració dels materials que formen part del fons. Per altra banda, suposa justificar la gestió dels serveis a partir dels quals es desenvolupen els objectius que deriven de la missió de la biblioteca, ja que la seva qualitat es troba directament relacionada amb una gestió eficaç i coherent de la col·lecció, que avaluï -constantment- i tingui en compte les necessitats dels usuaris i un context cultural actualitzat.