Dades estadístiques

SERVEI DE BIBLIOTEQUES. Memòria 2013. 

DADES GENERALS D’USUARIS I PRÉSTEC 

Les dades estadístiques recollides pel servei de biblioteques durant l’any 2013 demostren una estabilitat en termes generals, de l’ús del serveis bibliotecaris en relació als anys anteriors. Les dades generals de 2013 són les següents:

 

BIBLIOTEQUES

Dades 2013 

Manacor

Porto Cristo

Son Macià

Total

Usuaris infants

 

11.299

3.600

1.385

16.284

Usuaris joves

 

7.437

1.756

354

9.547

Usuaris adults

 

29.649

4.470

289

34.408

Total Usuaris

 

48.385

9.826

2.028

60.239

P. M. imprès

 

15.277

2.453

317

18.047

P. audiovisual

 

6.141

276

76

6.493

Total Préstecs

 

21.418

2.729

393

24.540

 

USUARIS

Una de les dades més representatives de la dinàmica del servei és el nombre de visites d’usuaris a la biblioteca. Durant el 2013 es registren 60.239 visites d’usuaris, quantitat molt semblant a la de l’any anterior (60.071). A les 120 activitats d’animació cultural organitzades pels diferents serveis hi assistiren un total de 7.822 persones. La distribució d’usuaris per edats i punts de servei fou la següent:

 

En relació al tipus d’usuaris cal observar diferències notables entre el conjunt de les biblioteques. A Manacor el 61% són usuaris adults (majors de 18 anys) a Porto Cristo els adults representen el 45% i a Son Macià, en canvi, el 14%. Els usuaris infantils (menys de 14 anys) suposen el 36 % dels usuaris de Porto Cristo, el 68 % a Son Macià, mentre que a Manacor  representen el 23%.

Al gràfic següent es pot observar com entre l’any 2003 i l’any 2013 s’ha doblat el nombre de visites d’usuaris a les biblioteques de Manacor, estabilitzant-se al voltant del seixanta mil visites anuals. Els augments més destacats de 2003 i 2006 coincideixen amb les ampliacions de les instal·lacions (sala d’adults i sala infantil) de la Biblioteca de Manacor.


SERVEI DE PRÉSTEC

L’evolució del préstec també es manté estable els últims anys. El 2013 es feren, en el conjunt de les tres biblioteques 24.540 préstecs. Les dades de préstec dels últims anys demostren que s’estabilitza als voltants dels vint-i-cinc mil préstecs anuals.

 

El conjunt de préstecs de llibres i revistes representa més de dues terceres parts del total (71 %). Fins ara es registrava un augment progressiu dels audiovisuals, però el 2010 es va estabilitzar.

Durant l’any s’han realitzat un total de 311 préstecs a d’altres biblioteques de la xarxa, dins el programa de préstec interbibliotecari, i les biblioteques de Manacor han rebut prestats 182 documents.

El servei de préstec compta en el conjunt de les tres biblioteques amb un total de 9.131 inscrits. Durant l’any s’han inscrit al servei 492 nous usuaris de préstec. 

COL·LECCIÓ 

El conjunt de la xarxa de biblioteques de Manacor compta a 31/12/2013 amb una col·lecció de fons documental de 54.981 documents. D’aquests 37.752 pertanyen al fons de la biblioteca de Manacor. Aproximadament un 12% del fons documental total  són materials audiovisuals (DVD, CD i CD-ROM) –un total de 6.322 documents- i la resta material imprès.

Durant el 2013 s’han incorporat un total de 1.640 nous documents al fons documental de les biblioteques.

ACCÉS A INTERNET

Al conjunt de les biblioteques durant el 2013 es van comptabilitzar 9.136 sessions d'usuaris al servei d'accés a internet mitjançant els PC de taula i 5.382 usuaris van fer ús de la xarxa wi-fi a través dels seus dispositius. 

DIFUSIÓ CULTURAL

1.- Edicions.

1.1.- S’ha editat el programa de la Setmana del llibre 2013 i s’ha coordinat la realització de les activitats programades.

1.2- Edició de les actes de les VII Jornades d’Estudis Locals de Manacor amb el lema Manacor : art i societat, que es celebraren a la Torre dels Enagistes els dies 21 i 22 de maig de 2012.

1.3- Edició de punt llibre dins el marc dels actes de difusió de la poesia Manacor poètic.

2.- Extensió bibliotecària.

2.1.- El Tren dels contes.

Aquest programa d’animació a la lectura ha realitzat 4 préstecs durant el curs a diferents centres escolars del fons infantil que conforma la biblioteca itinerant presentada en forma de tren de contes. D’aquest programa s’han beneficiat més de 200 nins i nines d’Educació Infantil i Primària. Períodes de préstec i escoles destinatàries:

1.- Període 18/10/2012-13/12/2012: CP Ses Comes

2.- Període 13/12/2013-21/02/2013: Puresa de Maria

3.- Període 21/02/2013-18/04/2013: CP Simó Ballester

4.- Període 18/04/2013-20/06/2013. CP Pere Garau 

2.2.- Servei de Lectura Pública de l’Hospital de Manacor.

Creació del Servei de Lectura pública de l'Hospital de Manacor. (Setembre  2013)

Nou servei de préstec de documents a les habitacions de pediatria de l'hospital dirigit per la biblioteca i realitzat amb la col·laboració del servei de voluntaris coordinat pel Departament de Servei Socials de l'Ajuntament de Manacor. 

3.- Nous programes d'animació a la lectura. 

Creació de noves propostes: 

3.1.- La Puzleteca.  (Abril  2013)

Jornada setmanal de servei de préstec de puzles i foment d'habilitats cognitives
            3.2.- Lectura en família.

Programa de foment de la lectura de contes i comprensió lectora amb la col·laboració dels pares iniciat a la Biblioteca de Porto Cristo.

4.- Setmana del Llibre 2013 (del 18 al 28 d’abril)

S’han organitzat i coordinat els actes programats per a la Setmana del Llibre. El conjunt d’actes s’han realitzat a les biblioteques i també a d’altres equipaments culturals municipals com ara el teatre, l’Escola de Música, el Museu etc. També cal destacar l’organització de la Fira del Llibre 2013 el dia 23 d’abril al claustre de Sant Vicenç Ferrer. Es calcula una participació a la diada de més de 2.500 persones. 

5.- Participació a jornades tècniques. 

Presentació a les I Jornades de Biblioteques Públiques de Mallorca de la comunicació:

Noves iniciatives d'animació a la lectura de les biblioteques municipals de l'Ajuntament de Manacor.

6.- Activitats de dinamització cultural.

Les dades sobre les activitats de difusió i animació lectora realitzades pels diferents punts de servei bibliotecari de Manacor durant el 2013 són les següents:

 

ACTIVITATS

2012

MANACOR

PORTO CRISTO

SON MACIÀ

TOTAL

Contacontes

15

3

3

21

Conferències

4

0

0

4

Presentacions llibres

1

0

0

1

Espectacles

0

0

0

0

Tallers

9

11

12

32

Tertúlies

2

0

0

2

Visites guiades

31

19

3

53

Altres

5

2

0

7

NÚM. TOTAL

67

35

18

120

ASSISTENTS

5.328

2.111

383

7.822